Etický kodex

 1. Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 2. Pracovník je nestranný. Respektuje práva klienta a nepřipustí jakékoliv zneužívání klienta. Volí při poskytování poradenské služby postupy, které nepůsobí klientovi újmu v somatické, psychické ani sociální oblasti.
 3. Pracovník poskytne poradenskou službu pouze na základě informovaného souhlasu klienta. Veškeré informace podává klientovi srozumitelnou formou. Informuje klienta o charakteru služby, postupech, předvídatelných užitcích, či rizicích, která hrozí, nebude-li služba poskytnuta.
 4. Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje pouze s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi.
 5. Pracovník zaručí klientovi naprosté soukromí. K účasti dalších osob mimo poskytovatele služby musí získat klientův souhlas (týká se i vzájemných hospitací).
 6. Pracovník zachovává hranice vlastních kompetencí. Odmítá služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci a informuje klienta o službách jiného, kvalifikovaného odborníka.
 7. Pracovník přeruší poradenskou práci, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit úroveň poskytovaných služeb.
 8. Pracovník postupuje reference o klientovi třetí osobě pouze se souhlasem klienta. Výjimkou je situace, ve které by neposkytnutí informace třetí osobě mělo za následek ohrožení klienta nebo osob v jeho okolí.
 9. Pracovník nejedná za klienta.
 10. Pracovník neznevažuje profesionální způsobilost jiných odborníků. Má-li však podezření na neprofesionální přístup, je povinen na toto upozornit.
 11. Pracovník nevyužívá profesní vztah k osobním, náboženským, politickým či jiným ideovým zájmům.
 12. Zaměstnavatel vytváří zaměstnancům podmínky, které umožňují přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z Etického kodexu PPP.
 13. Zaměstnavatel odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.
 14. Zaměstnavatel podporuje profesionální a odborný růst pracovníků. Zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců.
 15. Pracovníci i zaměstnavatel dbají na vytváření kvalitních pracovních vztahů v organizaci. Pracovní klima je vytvářeno na základě zásady vzájemného respektu. Připomínky jsou konstruktivní a podány na vhodném místě a vhodným způsobem. Nezastupitelná je týmová spolupráce, postavená na zásadách vzájemné důvěry a otevřené komunikace.
 16. Pracovníci i zaměstnavatel se chovají tak, aby bylo podporováno dobré jméno organizace. Tuto zásadu mají na paměti i mimo svou pracovní činnost.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 732 137 819
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupkyně ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo