Etický kodex

 1. Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 2. Pracovník je nestranný. Respektuje práva klienta a nepřipustí jakékoliv zneužívání klienta. Volí při poskytování poradenské služby postupy, které nepůsobí klientovi újmu v somatické, psychické ani sociální oblasti.
 3. Pracovník poskytne poradenskou službu pouze na základě informovaného souhlasu klienta. Veškeré informace podává klientovi srozumitelnou formou. Informuje klienta o charakteru služby, postupech, předvídatelných užitcích, či rizicích, která hrozí, nebude-li služba poskytnuta.
 4. Pracovník vytváří klientovi při své činnosti takové podmínky, které mu pomohou nacházet uspokojivá řešení problémů. Umožní mu náhled na řešení situace při respektování jeho hodnotové orientace, osobnostních charakteristik, kognitivních schopností a integrity osobnosti.

 5. Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje pouze s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi.
 6. Pracovník zaručí klientovi naprosté soukromí. K účasti dalších osob mimo poskytovatele služby musí získat klientův souhlas (týká se i vzájemných hospitací).
 7. Pracovník zohledňuje při své práci předvídatelná rizika, která klientovi hrozí při poskytnutí poradenské služby. Anticipuje možné konflikty klienta v oblasti jeho osobních zájmů před zahájením i v průběhu poskytování poradenské služby.

 8. Pracovník zachovává hranice vlastních kompetencí. Odmítá služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci a informuje klienta o službách jiného, kvalifikovaného odborníka.
 9. Pracovník přijímá plnou odpovědnost za svá rozhodnutí a doporučení.
 10. Pracovník přeruší poradenskou práci, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit úroveň poskytovaných služeb.
 11. Pracovník postupuje reference o klientovi třetí osobě pouze se souhlasem klienta. Výjimkou je situace, ve které by neposkytnutí informace třetí osobě mělo za následek ohrožení klienta nebo osob v jeho okolí.
 12. Pracovník nejedná za klienta.
 13. Pracovník neznevažuje profesionální způsobilost jiných odborníků. Má-li však podezření na neprofesionální přístup, je povinen na toto upozornit.
 14. Pracovník nevyužívá profesní vztah k osobním, náboženským, politickým či jiným ideovým zájmům.
 15. Pracovník jedná s klientem s profesionálním respektem, během práce s klientem nevykonává žádné činnosti ani neprojednává jiné záležitosti, nemající vztah k práci s klientem.

 16. Zaměstnavatel vytváří zaměstnancům podmínky, které umožňují přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z Etického kodexu PPP.
 17. Zaměstnavatel odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.
 18. Zaměstnavatel podporuje profesionální a odborný růst pracovníků. Zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců.
 19. Pracovníci i zaměstnavatel dbají na vytváření kvalitních pracovních vztahů v organizaci. Pracovní klima je vytvářeno na základě zásady vzájemného respektu. Připomínky jsou konstruktivní a podány na vhodném místě a vhodným způsobem. Nezastupitelná je týmová spolupráce, postavená na zásadách vzájemné důvěry a otevřené komunikace.
 20. Pracovníci i zaměstnavatel se chovají tak, aby bylo podporováno dobré jméno organizace. Tuto zásadu mají na paměti i mimo svou pracovní činnost.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo